Triton Clothing & Merchandise:

Can be found at our team store: Triton Swim & Tri

https://teamlocker.squadlocker.com/#/lockers/triton-swim-tri?_k=1hgqq2

 

Triton Caps:

whitelogolatexcap

Tritons Cap 2017

Triton logo, white, silicone – $10
Triton logo, black, silicone – $10
Triton logo, white, latex – $7, 2 for $10
Triton Ocean Division, green/pink/yellow, silicone – $8, 2 for $15
Triton Ocean Division retro logo, green/pink/yellow, latex- $5

 

Triton Stickers:

TRITON circle black

Triton circle, black – $1
logo oval white
Logo oval, white – $2
logo name rect. white
Triton Logo rectangle, white – $2
TRITON bumper black
 TRITON bumper white
Triton Bumper sticker, white/black – $5